Xeelectech XE103

Xeelectech XE103 is a personal GPS tracker with a backup battery.

Protocol: xeelectech Manufacturer: Xeelectech